Dobre praktyki

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI, STANDARDAMI I WYMAGANIAMI PRAWNYMI

Rekomenduje się, aby w procesie budowania bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej wykorzystywać dobre praktyki i standardy opracowane w innych krajach lub w ramach innych prac.

Znajdują się one między innymi w:
• normach
• zaleceniach NIST
• instrukcjach Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach Elektroenergetycznych,
obowiązujących w podmiocie eksploatującym systemy automatyki przemysłowej
• Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
• Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej