Dokumentacja zgodności

Deklaracja zgodności CE

Deklaracja CE

Zgodność z CE

Deklaracja zgodności z dyrektywą UE 1999/5/EC (Dyrektywa R&TTE)

Niniejsza deklaracja jest ważna tylko w przypadku konfiguracji (oprogramowania oraz sprzętu) obsługiwanych lub dostarczonych przez firmę Dynacon lub wskazanych partnerów firmy Dynacon do użytku na terenie UE. Korzystanie z oprogramowania lub sprzętu, które nie jest obsługiwane lub dostarczone przez firmę Dynacon lub wskazanych partnerów firmy Dynacon, może spowodować, że sprzęt nie będzie spełniać wymagań prawnych.

Bulgarian

Това оборудване е в съответствие с основните изисквания и други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC

Czech

Toto zaøízení je v souladu se základními požadavky a dalšími pøíslušnými ustanoveními smìrnice 1999/5/EC

Danish

Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF

German

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG

Estonian

See seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele

English

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC

Spanish

Este equipo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/EC

Greek

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ

French

Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE

Icelandic

Þessi búnaður er í samræmi við grunnkröfur og önnur viðeigandi ákvæði tilskipunar 1999/5/EB

Italian

Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 1999/5/CE

Latvian

Ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 1999/5/EB nuostatas

Lithuanian

Šis aprīkojums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem

Dutch

Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC

Maltese

Dan it-tagħmir huwa konformi mar-rekwi¿iti essenzjali u dispo¿izzjonijiet rilevanti oħra tad-Direttiva 1999/5/KE

Hungarnian

Ez a berendezés megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvetõ követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek

Norwegian

Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC

Polish

Urz¹dzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami okreœlonymi Dyrektyw¹ UE: 1999/5/EC

Portuguese

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/EC

Romanian

Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE

Slovenian

Ta oprema je v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi doloèbami Direktive 1999/5/ES

Slovak

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ïalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES

Finnish

Tämä laite on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden asiaa koskevien määräysten mukainen

Swedish

Denna utrustning överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC


Znak CE i identyfikator klasy 2 jest umieszczony na produkcie i jego opakowaniu. Ten produkt jest zgodny z nastêpuj¹cymi dyrektywami europejskimi:

-1999/5/EC

 

Deklaracja zgodności UE

Deklaracja CE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Niniejsza deklaracja zgodności wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmioty deklaracji:

Producent                : Dynacon

Seria                           : A.R.I.C. NDS

Model                        :

A.R.I.C. 1510, A.R.I.C. NDS 4012-A, A.R.I.C. NDS 4012-B, A.R.I.C. NDS 5510-A, A.R.I.C. NDS 5510-B, A.R.I.C. NDS 5510-C, A.R.I.C. NDS 5520,  A.R.I.C. NDS 6040, A.R.I.C. NDS 6041-B, A.R.I.C. NDS 6210, A.R.I.C. NDS 627,

Spełniają zasadnicze wymagania następujących dyrektyw: 2014/30/EU oraz 2014/35/EU i są zgodne z dyrektywą 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zastosowano następujące normy:

EMC

EN 300 386 V1.6.1:2012
EN 55032:2015/A11:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN61000-3-2:2014

EN61000-3-3:2013
EN61000-6-1:2007
CISPR32:2015/A1:2019
CISPR35:2016

Safety

EN 62368-1:2014

EN 62368-1:2014+A11:2017

RoHS

EN IEC 63000:2018

 

 

EN są odpowiednimi normami zharmonizowanymi.

 

 

Subcategories